Algemene voorwaarden 

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaand onder:
  • Geisha: GSH Webshop B.V.
  • Consument: de natuurlijke person die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-, of beroepsactiviteit en een overeenkomst aangaat met Geisha.
  • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waar de Algemene voorwaarden onderdeel van uitmaken tussen Geisha en de consument in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
  • Aanvullende overeenkomst; een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Geisha worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Geisha .
  • Duurzame gegevensdrager; elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of Geisha in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
  • Techniek voor communicatie op afstand; middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst zonder dat de consument en Geisha gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
  • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
  • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
  • Dag: kalenderdag

Artikel 2 – Identiteit van Geisha
GSH Webshop B.V.
Vestigingsadres:
Singaporestraat 86
1175 RA Lijnden
Telefoonnummer: 020 – 3880298
E-mailadres: webshop@geishafashion.eu

KvK-nummer: 80627803
BTW-identificatienummer: NL8617.41.304.B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Geisha en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Geisha en consument.
3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

Artikel 4 – Het aanbod
4.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Geisha gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Geisha niet.
4.3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst
5.1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Geisha langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Geisha is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
5.3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Geisha passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Geisha daartoe passende maatregelen in acht nemen.
5.4. De overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Geisha. Geisha is gerechtigd bestellingen gemotiveerd te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd (bijvoorbeeld i.v.m. eerdere fraude, een kredietcheck en/of een notatie op de zwarte lijst), deelt Geisha dit mee binnen twee werkdagen na ontvangst van de bestelling.
5.5. Geisha kan zich - binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Geisha op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten
6.1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Geisha mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
7.1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de consument het product wenst te behouden. Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal de consument het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Geisha retourneren, conform de door Geisha verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
7.2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in artikel 7.1.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan
8.1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen aan Geisha.
8.2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 8.1. bedoelde melding, zendt de consument het product terug. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
8.3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Geisha verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 9 – Verplichtingen van Geisha bij herroeping
9.1. Als Geisha de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding een ontvangstbevestiging.
9.2. Geisha vergoedt alle betalingen van de consument binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.
9.3. Geisha gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
9.4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Geisha de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
10.1. Inden de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Geisha alleen worden uitgesloten indien Geisha dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
10.2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door Geisha tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

Artikel 11 – De prijs
11.1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven en eventuele andere heffingen welke van overheidswege opgelegd kunnen worden meegerekend.
11.2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 12 – Conformiteit en garantie
12.1. Geisha staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
12.2. Een door Geisha, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Geisha kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
12.3 Klachten en/of opmerkingen ten aanzien van de online bestelling kunnen rechtstreeks worden gericht aan Geisha via het contact formulier, telefonisch of per mail.
12.4 Ingediende klachten en/of opmerkingen worden, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een reactie een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Geisha binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 13 – Levering en uitvoering
13.1. Geisha zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
13.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Geisha kenbaar heeft gemaakt.
13.3. Op de webshop wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
13.4. Indien Geisha de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij de consument daarvan kennis. De consument kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of de consument krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
13.5. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Geisha geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat de consument de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op eventuele schadevergoeding. Na ontbinding zal Geisha het bedrag dat de consument betaald heeft terugbetalen.
13.6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Geisha tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Geisha bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Betaling
14.1. Voor zover niet later is overeengekomen geschiedt de betaling van de bestelling altijd geheel vooraf; direct en online door middel van één van de door GSH gefaciliteerde betalingsmogelijkheden en na akkoord van de betalingsbemiddelaar (Payment Service Provider – PSP). Indien de consument betaald met een Creditcard wordt het geld op het moment van betaling gelijk gedebiteerd. Voor online vooraf betalingen worden geen extra kosten gerekend. Voor online achteraf betalingen worden extra kosten gerekend.
14.2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens duidelijk aan Geisha te melden.

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Lijnden, december 2020